Class - I

Class - II

Class-III

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

1

19

19

38

1

23

20

43

1

22

22

44

 

Class-IV

Class - V

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

1

32

20

52

1

27

31

58

 

 

Class - VI

Class - VII

Class-VIII

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

1

27

30

57

1

35

16

51

1

41

17

58

 

 

 

 

Class IX

Class X

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

No. of Section(s)

Total Boys

Total Girls

Total

1

49

26

75

1

24

20

44

 

 

Class XI

No. of Section(s)-Science.

Total enroment in Science.

No. of Section(s)-Commerce.

Total enroment in Commerce.

No. of Section(s)-Hum.

Total enroment in Hum.

Total

Total Boys

Total Girls

Total

1

33

 

 

 

 

33

20

13

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class XII

No. of Section(s)-Science.

Total enroment in Science.

No. of Section(s)-Commerce.

Total enroment in Commerce.

No. of Section(s)-Hum.

Total enroment in Hum.

Total

Total Boys

Total Girls

Total

1

41

 

 

 

 

41

21

20

41

 

 

 

Total Boys

Total Girls

Grand Total

340

254

594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category I

Category II

Category III

Category IV

Category  V

Boys

Girls

Total

Boys

Girls

Total

Boys

Girls

Total

Boys

Girls

Total

Boys

Girls

Total

165

134

299

29

21

50

38

28

66

5

5

10

103

66

169